کاتالوک شماره یک محصولات

این فایل شامل اطلاعات دستگاه های روتیوالتور،بیلر،کاه خردکن،نشاکار برنج،موور می باشد 

کاتالوک شماره دو محصولات

این فایل شامل اطلاعات دستگاه های کمباین برنج ،بیلر می باشد