محصولات

کمباین برداشت برنج

کمبایـن مـدل ORYZA 9710 بـا تکنولـوژی کامـلا بـه روز و رقابتـی تولیـد شـده و بـا اطمینـان و راندمـان بـالا و ایمنـیکامــل بــه راحتــی شــالی را در شــرایط مختلــف برداشــت نمــوده و تجربــه جدیــدی از برداشــت را بــرای کاربــران فراهــم ...

نشاکار برنج مدل 2ZS-4C و 2ZS-6C

نشــاکار مــدل 2ZS_4Cو 2ZS_6Cکــه بــا تکنولــوژی روز تولیــد شــده بــا وزن پاییــن و حجــم کــم ایــن امــکان را فراهــم مینمایــد کــه دســتگاه بــه صــورت دقیــق، یکنواخــت و قابــل تنظیــم عملیــات کاشــت نشــا را در شــرایط ســخت بــه نحــو مطلــوب انجــام ...

موور مدل cm165
24مهر

 مــوور مــدل CM165 بــا عــرض برداشــت 165ســانتی متر و مجهــز بــه تیغه هــای بــا کیفیــت و ســرعت بــالا کــه میتوانـد ظرفیـت برداشـت بـالا در انـواع مختلـف یونجـه و علوفه هــای ضخیــم و بلنــد و فشــرده را در کمتریــن زمــان و ...

روتیواتر
23مهر

بــا قابلیــت اتصــال بــه تراکتــور در دو حالــت مرکــزی و جانبـی جهـت اسـتفاده در باغـات بـه منظـور از بیـن بـردن علف هــای هــرز و عملیــات خــاک ورزی.   قابلیت اتصال به تراکتورهای انیورسال ...

چاپر
21مهر
چاپر

ایـن دسـتگاه یکـی از موفق تریـن و معتبرترین دسـتگاههای ذرت چیــن اســت. پــس از درو ســاقه ها توســط زنجیرهــای داخــل برنــده بــه طــرف تیفه های خردکننــده هدایــت شــده و ســپس از طریــق لولــه شــوتر بــه داخــل تریلــر هدایــت می ...

بیلر
20مهر
بیلر

بیلـر مـدل 3690بـا اسـتفاده از آخریـن تکنولـوژی روز دنیـا طراحی شــده و از ورقهــای فــولادی فــرم دار ساخته شــده تـا وزن پایینتـر و مقاومـت بالاتـری داشته باشـد. حداقـل تراکــم خــاک و ســازگاری بــا خاکهــای نــرم و مرطــوب، کاهـش نیـروی کشـش، ...

جستجو

دسته بندی مقالات

جدیدترین رکوردداران

برچسب ها

تبلیغات