پروژه ها

کاتالوگ
4آبان
کاتالوگ

کاتالوک شماره یک محصولات این فایل شامل اطلاعات دستگاه های روتیوالتور،بیلر،کاه خردکن،نشاکار برنج،موور می باشد  کاتالوک شماره دو محصولات این فایل شامل اطلاعات دستگاه های کمباین برنج ،بیلر می باشد  ...

کمباین برداشت برنج

کمبایـن مـدل ORYZA 9710 بـا تکنولـوژی کامـلا بـه روز و رقابتـی تولیـد شـده و بـا اطمینـان و راندمـان بـالا و ایمنـیکامــل بــه راحتــی شــالی را در شــرایط مختلــف برداشــت نمــوده و تجربــه جدیــدی از برداشــت را بــرای کاربــران فراهــم ...

نشاکار برنج مدل 2ZS-4C و 2ZS-6C

نشــاکار مــدل 2ZS_4Cو 2ZS_6Cکــه بــا تکنولــوژی روز تولیــد شــده بــا وزن پاییــن و حجــم کــم ایــن امــکان را فراهــم مینمایــد کــه دســتگاه بــه صــورت دقیــق، یکنواخــت و قابــل تنظیــم عملیــات کاشــت نشــا را در شــرایط ســخت بــه نحــو مطلــوب انجــام ...

موور مدل cm165
24مهر

 مــوور مــدل CM165 بــا عــرض برداشــت 165ســانتی متر و مجهــز بــه تیغه هــای بــا کیفیــت و ســرعت بــالا کــه میتوانـد ظرفیـت برداشـت بـالا در انـواع مختلـف یونجـه و علوفه هــای ضخیــم و بلنــد و فشــرده را در کمتریــن زمــان و ...

روتیواتر
23مهر

بــا قابلیــت اتصــال بــه تراکتــور در دو حالــت مرکــزی و جانبـی جهـت اسـتفاده در باغـات بـه منظـور از بیـن بـردن علف هــای هــرز و عملیــات خــاک ورزی.   قابلیت اتصال به تراکتورهای انیورسال ...

چاپر
21مهر
چاپر

ایـن دسـتگاه یکـی از موفق تریـن و معتبرترین دسـتگاههای ذرت چیــن اســت. پــس از درو ســاقه ها توســط زنجیرهــای داخــل برنــده بــه طــرف تیفه های خردکننــده هدایــت شــده و ســپس از طریــق لولــه شــوتر بــه داخــل تریلــر هدایــت می ...

بیلر
20مهر
بیلر

بیلـر مـدل 3690بـا اسـتفاده از آخریـن تکنولـوژی روز دنیـا طراحی شــده و از ورقهــای فــولادی فــرم دار ساخته شــده تـا وزن پایینتـر و مقاومـت بالاتـری داشته باشـد. حداقـل تراکــم خــاک و ســازگاری بــا خاکهــای نــرم و مرطــوب، کاهـش نیـروی کشـش، ...

جستجو

دسته بندی مقالات

جدیدترین رکوردداران

برچسب ها

تبلیغات