بیلر

بیلر

بیلـر مـدل 3690بـا اسـتفاده از آخریـن تکنولـوژی روز دنیـا طراحی شــده و از ورقهــای فــولادی فــرم دار ساخته شــده تـا وزن پایینتـر و مقاومـت بالاتـری داشته باشـد. حداقـل تراکــم خــاک و ســازگاری بــا خاکهــای نــرم و مرطــوب، کاهـش نیـروی کشـش، طراحـی کـم حجـم ابعـاد بیلـر بـه منظـور حمـل و نگهـداری راحتتـر و مانورپذیـری بیشـتر و حداکثـر قابلیـت بـه دلیـل اسـتفاده از قطعـات بـا کیفیـت و دقیــق از ویژگیهــای بــارز ایــن دســتگاه میباشــد.

 

 حرکــت ســریع پیســتون بــر روی بلبرینگهــای
مخصـوص ( 100ضربـه در دقیقـه) در محفظـه X 46
36ســانتیمتر باعــث راندمــان بــالا میگــردد

 وزن پیــکاپ بــر روی سیســتم تعلیــق فنــری میباشــد و بــه راحتــی قابــل تنظیــم اســت تــا بــه کاربــر اجازه دهــد کــه میــزان وزن روی زمینهــای نــرم را کاهــش دهــد.
فاصله با زمین با جابجایی محور توپی چرخ قابل تنظیم است.

ارسال نظر

جستجو

دسته بندی مقالات

جدیدترین رکوردداران

برچسب ها

تبلیغات