روتیواتر

روتیواتر

بــا قابلیــت اتصــال بــه تراکتــور در دو حالــت مرکــزی و جانبـی جهـت اسـتفاده در باغـات بـه منظـور از بیـن بـردن علف هــای هــرز و عملیــات خــاک ورزی.  

قابلیت اتصال به تراکتورهای انیورسال

ارسال نظر

جستجو

دسته بندی مقالات

جدیدترین رکوردداران

برچسب ها

تبلیغات