چاپر

چاپر

ایـن دسـتگاه یکـی از موفق تریـن و معتبرترین دسـتگاههای ذرت چیــن اســت. پــس از درو ســاقه ها توســط زنجیرهــای داخــل برنــده بــه طــرف تیفه های خردکننــده هدایــت شــده و ســپس از طریــق لولــه شــوتر بــه داخــل تریلــر هدایــت می شــوند. ایــن مســیر کوتــاه بالاتریــن راندمــان ممکــن (بیـش از ۵۰تـن در سـاعت) را میسـر می سـازد. تیغه هـای خردکننــده طــوری طراحــی و ساخته شــده کــه بــا توجــه بــه آلیــاژ بــکار گرفتــه شــده در برابــر ســایش و فرســودگی از مقاومــت خوبــی برخــوردار هســتند.

ارسال نظر

جستجو

دسته بندی مقالات

جدیدترین رکوردداران

برچسب ها

تبلیغات