موور مدل cm165

موور مدل cm165

 مــوور مــدل CM165 بــا عــرض برداشــت 165ســانتی متر و مجهــز بــه تیغه هــای بــا کیفیــت و ســرعت بــالا کــه میتوانـد ظرفیـت برداشـت بـالا در انـواع مختلـف یونجـه و علوفه هــای ضخیــم و بلنــد و فشــرده را در کمتریــن زمــان و تــوان مصرفــی پاییــن داشــته باشــد.

 

 

ارسال نظر

جستجو

دسته بندی مقالات

جدیدترین رکوردداران

برچسب ها

تبلیغات