نشاکار برنج مدل 2ZS-4C و 2ZS-6C

نشاکار برنج مدل 2ZS-4C و 2ZS-6C

نشاکار برنج مدل 2ZS-4C و 2ZS-6C

نشــاکار مــدل 2ZS_4Cو 2ZS_6Cکــه بــا تکنولــوژی روز تولیــد شــده بــا وزن پاییــن و حجــم کــم ایــن امــکان را فراهــم مینمایــد کــه دســتگاه بــه صــورت دقیــق، یکنواخــت و قابــل تنظیــم عملیــات کاشــت نشــا را در شــرایط ســخت بــه نحــو مطلــوب انجــام دهــد.

ارسال نظر

جستجو

دسته بندی مقالات

جدیدترین رکوردداران

برچسب ها

تبلیغات